WETTELIJKE KENNISGEVING EN VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN HET PORTAAL

Om te voldoen aan artikel 10 van Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, informeren wij de gebruikers over onze gegevens:

Bedrijfsnaam: Fitness House Innovation S.L.

Geregistreerd adres: Av/Alfahuir,19. D-24 46019. Valencia

CIF: B98459225

Kantooradres: Av/Constitució,24, 46136 Museros, (Valencia)

E-mail: info@clover-fitness.com / pedidos@clover-fitness.com

Website: www.clover-fitness.com

 

1.- OBJECT

Fitness House Innovation S.L. (hierna ook de provider) als verantwoordelijke voor de website, biedt de gebruikers dit document aan, dat het gebruik van de website www.clover-fitness.com regelt, waarmee wij willen voldoen aan de verplichtingen van de Wet 34/2002, van Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel (LSSICE of LSSI), en tevens alle gebruikers van de website willen informeren over de voorwaarden voor het gebruik van de website. Fitness House Innovation S.L. garandeert de gebruikers van de website dat het voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van de EU, en dat het de veiligheidsmaatregelen heeft ingesteld die worden vereist door de wet- en regelgeving gericht op het behoud van de geheimhouding, vertrouwelijkheid en integriteit bij de verwerking van persoonsgegevens.

Via de website biedt Fitness House Innovation S.L. gebruikers toegang tot en gebruik van verschillende diensten en inhoud die via de website beschikbaar worden gesteld.

Iedereen die zich toegang verschaft tot deze website neemt de rol aan van gebruiker (hierna te noemen de gebruiker), en impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze wettelijke kennisgeving, alsmede van alle andere wettelijke bepalingen die van toepassing kunnen zijn.

Als gebruikers moeten zij deze Wettelijke Aankondiging aandachtig lezen bij elke gelegenheid dat zij de website betreden, aangezien het wijzigingen kan ondergaan aangezien de provider zich het recht voorbehoudt om elk type informatie dat op de website kan verschijnen te wijzigen, zonder dat er een verplichting bestaat om de gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen of te informeren, zijnde voldoende de publicatie op de website van de provider.

2. VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN HET WEB.

2.1. Vrije toegang tot en gebruik van de website.

De levering van diensten door Fitness House Innovation S.L. is gratis voor alle gebruikers. Voor sommige van de door de aanbieder via het web aangeboden diensten moet echter een prijs worden betaald die in de algemene contractvoorwaarden is vastgesteld.

2.2. Registratie van gebruikers.

In het algemeen is voor de levering van diensten geen voorafgaande inschrijving of registratie van gebruikers vereist. Desalniettemin stelt Fitness House Innovation S.L. het gebruik van sommige diensten afhankelijk van de voorafgaande voltooiing van de overeenkomstige gebruikersregistratie. Deze registratie geschiedt op de uitdrukkelijk in het service-gedeelte aangegeven wijze.

2.3. Nauwkeurigheid van de informatie.

Alle door de Gebruiker verstrekte informatie moet waarheidsgetrouw zijn. Voor deze doeleinden garandeert de Gebruiker de authenticiteit van de gegevens die hij meedeelt via de formulieren voor het abonnement op de Diensten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle informatie die aan Fitness House Innovation S.L. wordt verstrekt permanent bij te werken, zodat deze te allen tijde beantwoordt aan zijn werkelijke situatie. In elk geval zal de Gebruiker de enige verantwoordelijke zijn voor valse of onjuiste verklaringen en de schade veroorzaakt aan de aanbieder of derden.

2.4. Minderjarigen.

Voor het gebruik van de diensten is voor minderjarigen altijd voorafgaande toestemming nodig van ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers, die eindverantwoordelijk zijn voor alle handelingen die worden verricht door minderjarigen die onder hun hoede staan. De verantwoordelijkheid voor het bepalen van de specifieke inhoud waartoe minderjarigen toegang hebben, ligt bij hen; daarom zullen zij, indien zij toegang krijgen tot ongepaste inhoud op het internet, op hun computers mechanismen moeten instellen, met name computerprogramma's, filters en blokken, die hen in staat stellen de beschikbare inhoud te beperken en die, hoewel zij niet onfeilbaar zijn, bijzonder nuttig zijn voor het controleren en beperken van het materiaal waartoe minderjarigen toegang kunnen krijgen.

2.5. Verplichting om correct gebruik te maken van de Website.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website te gebruiken in overeenstemming met de Wet en deze Wettelijke Aankondiging, alsook met de goede zeden en gewoonten. Daartoe onthoudt de gebruiker zich ervan de pagina te gebruiken voor illegale of verboden doeleinden, die schadelijk zijn voor de rechten en belangen van anderen, of die op enigerlei wijze het normale gebruik van computerapparatuur of documenten, bestanden en alle soorten inhoud die op enigerlei computerapparatuur van de provider is opgeslagen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, belemmeren of verhinderen.

In het bijzonder, en bij wijze van voorbeeld maar niet limitatief, verbindt de Gebruiker zich ertoe geen informatie, gegevens, inhoud, berichten, grafieken, tekeningen, geluids- of beeldbestanden, foto's, opnames, software en, in het algemeen, materiaal van welke aard dan ook, door te geven, te verspreiden of ter beschikking te stellen van derden die:

a) in strijd is met, verachting inhoudt van of inbreuk maakt op grondrechten en openbare vrijheden die grondwettelijk, in internationale verdragen en andere geldende regelingen zijn erkend;

b) aanzet, aanmoedigt of bevordert tot criminele, denigrerende, lasterlijke, gewelddadige handelingen of, in het algemeen, handelingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden en de openbare orde;

c) aanzet, aanmoedigt of bevordert tot discriminerende handelingen, houdingen of denkbeelden op grond van geslacht, ras, godsdienst, overtuiging, leeftijd of toestand;

d) in strijd is met het recht op eer, de persoonlijke levenssfeer of het familie- of gezinsleven, of met het imago van de betrokkene;

e) de geloofwaardigheid van de dienstverrichter of van derden op enigerlei wijze schaadt; en

f) onwettige, misleidende of oneerlijke reclame vormt.

3.- UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

De aanbieder wijst elke aansprakelijkheid af voor de op onze website gepubliceerde informatie, voor zover deze informatie is gemanipuleerd of door een externe derde is ingevoerd.

Deze website is gecontroleerd en getest om ervoor te zorgen dat hij correct functioneert. In principe kan worden gegarandeerd dat het 365 dagen per jaar, 24 uur per dag correct functioneert. De aanbieder sluit echter niet uit dat er zich bepaalde programmeringsfouten voordoen, of dat overmacht, natuurrampen, stakingen of soortgelijke omstandigheden de toegang tot de website onmogelijk maken.

Fitness House Innovation S.L. geeft geen garantie en is niet verantwoordelijk, in geen geval, voor schade van welke aard dan ook die kan voortvloeien uit het gebrek aan beschikbaarheid, onderhoud en effectieve werking van de website of de diensten en inhoud ervan; het bestaan van virussen, kwaadaardige of schadelijke programma's in de inhoud; de onwettige, nalatige, frauduleuze of in strijd met deze juridische verklaring en voorwaarden voor gebruik; of het gebrek aan legaliteit, kwaliteit, betrouwbaarheid, bruikbaarheid en beschikbaarheid van diensten die door derden en ademanes beschikbaar zijn voor gebruikers op de website.

De aanbieder is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het onwettig of oneigenlijk gebruik van deze website.

4.- KOEKJES

De website van de aanbieder kan gebruik maken van cookies (kleine informatiebestanden die de server naar de computer stuurt van de persoon die de pagina bezoekt) om bepaalde functies uit te voeren die als essentieel worden beschouwd voor de goede werking en visualisering van de site. De gebruikte cookies zijn in elk geval tijdelijk, met als enig doel de navigatie efficiënter te maken, en verdwijnen aan het einde van de sessie van de gebruiker.

In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Voor meer informatie, zie ons Cookiesbeleid.

5.- LINKS (LINKS)

Vanaf de website is het mogelijk dat u wordt doorverwezen naar inhoud van websites van derden. Aangezien wij niet altijd de inhoud kunnen controleren die door derden wordt ingevoerd, aanvaardt Fitness House Innovation S.L. geen enkele verantwoordelijkheid voor deze inhoud. In elk geval verklaart de aanbieder dat hij onmiddellijk elke inhoud zal verwijderen die in strijd zou kunnen zijn met de nationale of internationale wetgeving, de goede zeden of de openbare orde, en dat hij onmiddellijk de doorverwijzing naar deze websites zal intrekken, waarbij hij de bevoegde autoriteiten op de hoogte zal brengen van de inhoud in kwestie.

De provider is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die wordt opgeslagen, met inbegrip van maar niet beperkt tot, forums, chats, blogs generatoren, commentaren, sociale netwerken of enig ander middel dat derden in staat stelt om onafhankelijk van de website van de provider inhoud te publiceren. Echter, en in overeenstemming met de bepalingen van art. 11 en 16 van de LSSICE, staat de provider ter beschikking van alle gebruikers, autoriteiten en veiligheidsdiensten, en werkt hij actief mee aan het verwijderen of, indien nodig, blokkeren van alle inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden en openbare orde kan aantasten of daarmee in strijd kan zijn. Indien de gebruiker van mening is dat er inhoud is die voor deze classificatie in aanmerking zou kunnen komen, dient hij de beheerder van de website hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

6.- BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De aanbieder hecht veel belang aan de naleving van de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de vastgestelde verplichtingen volledig worden nageleefd en dat de veiligheidsmaatregelen waarin de Europese verordening inzake gegevensbescherming en de Spaanse wetgeving inzake gegevensbescherming voorzien, ten uitvoer worden gelegd. Voor meer informatie, zie ons Privacybeleid.

7.- SOCIALE NETWERKEN

Wij informeren u dat Fitness House Innovation S.L. aanwezig kan zijn op sociale netwerken. De verwerking van gegevens die gebruikers in hen opnemen [volgers worden van de aanbieder in sociale netwerken (en / of het maken van een link of actie van verbinding via deze)] zal worden geregeld door deze sectie, evenals de gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en regelgeving van toegang en gebruik van sociale netwerken in kwestie en eerder aanvaard door de gebruiker. Fitness House Innovation S.L. zal uw gegevens behandelen om u te informeren over de activiteiten, producten of diensten van de provider via deze sociale netwerken, evenals voor elk ander doel dat de regelgeving van de sociale netwerken toestaat, maar zal niet verantwoordelijk zijn voor hun privacybeleid.

De publicatie van inhoud is verboden:

- die onwettig zouden zijn volgens nationale, communautaire of internationale voorschriften of die onwettige activiteiten zouden verrichten of in strijd zouden zijn met de beginselen van goede trouw.

- Die de fundamentele rechten van mensen schenden, gebrek aan hoffelijkheid in het netwerk, verstoren of negatieve meningen kunnen genereren bij onze gebruikers of derden en in het algemeen elke inhoud die Fitness House Innovation S.L. als ongepast beschouwt.

- En in het algemeen die in strijd zijn met de beginselen van legaliteit, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, bescherming van de menselijke waardigheid, bescherming van minderjarigen, bescherming van de openbare orde, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, consumentenbescherming en intellectuele en industriële eigendomsrechten.

Ook behoudt Fitness House Innovation S.L. zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud die als ongepast wordt beschouwd, te verwijderen van de website of het sociale netwerk van de onderneming.

8.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De website, met inbegrip van maar niet beperkt tot programmering, editing, compilatie en andere elementen die nodig zijn voor de werking ervan, ontwerpen, logo's, tekst, foto's en / of afbeeldingen zijn eigendom van de provider of, indien nodig, heeft de licentie of uitdrukkelijke toestemming van de auteurs. De volledige inhoud van de website is beschermd door de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom.

Ongeacht het doel waarvoor zij bestemd zijn, is voor de gehele of gedeeltelijke reproductie, gebruik, verspreiding en openbare mededeling de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder vereist. Elk gebruik dat niet vooraf is toegestaan door de aanbieder zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op de rechten van intellectuele of industriële eigendom van de auteur.

De ontwerpen, logo's, teksten en/of afbeeldingen die buiten de provider om op de website kunnen verschijnen, behoren toe aan hun respectievelijke eigenaars, die zelf verantwoordelijk zijn voor elk mogelijk geschil dat hieromtrent zou kunnen ontstaan. In elk geval heeft de verstrekker de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van hen.

De provider erkent ten gunste van hun eigenaars de overeenkomstige industriële en intellectuele eigendomsrechten, zonder de vermelding of verschijning op de website, het bestaan van rechten of enige verantwoordelijkheid van de provider op hen, noch goedkeuring, sponsoring of aanbeveling door het zelfde te impliceren.

Om opmerkingen te maken betreffende eventuele inbreuken op de rechten van intellectuele of industriële eigendom, alsook op de inhoud van de website, kunt u dit doen via e-mail hierboven.

9.- TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Voor de beslechting van geschillen of vragen met betrekking tot deze website en alle producten van het merk "CF Clover Fitness" is de Spaanse wet van toepassing.

Deze winkel maakt gebruik van cookies en andere technologieën zodat wij uw ervaring op onze sites kunnen verbeteren.