Privacy- en gegevensbeschermingsbeleid


In overeenstemming met hoofdstuk II van de wet 34/2002, LSSICE, informeren wij u dat deze website eigendom is van Fitness House Innovation S.L, vanaf nu ook de Provider, gevestigd op Av/Constitució,24 46136, Museros, met CIF B98459225 en e-mail: pedidos@clover-fitness.com

Fitness House Innovation S.L, garandeert de gebruikers van de website dat zij voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 2016/679 van de EU, en dat zij de door de wet- en regelgeving vereiste veiligheidsmaatregelen heeft getroffen om de geheimhouding, vertrouwelijkheid en integriteit bij de verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Voor de doeleinden van de LOPD, informeert Fitness House Innovation S.L u dat de gegevens die u vrijwillig verstrekt zullen worden opgenomen in onze informatiesystemen om de nodige commerciële en administratieve procedures uit te voeren met de gebruikers van de website; De geplande operaties om de behandelingen uit te voeren zijn de volgende: reageren op vragen en/of informatie verstrekken gevraagd door de gebruiker; diensten en / of producten leveren gecontracteerd of onderschreven door de gebruiker; het uitvoeren van al die activiteiten van Fitness House Innovation S.L door deze wettelijke kennisgeving geschetst en het verzenden van de nieuwsbrief van de website.

De ondertekenaar staat in voor de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens en verbindt zich ertoe elke wijziging die zich daarin zou voordoen, mee te delen.

Door middel van een asterisk (*) in de desbetreffende vakken van het contactformulier informeert de aanbieder de gebruiker over deze verplichting en geeft hij aan welke gegevens vereist zijn. Door het aangeven en invoeren van de gegevens, geeft de gebruiker ondubbelzinnig toestemming aan Fitness House Innovation S.L. om verder te gaan met de verwerking van de verstrekte gegevens voor de bovengenoemde doeleinden.

Het niet verstrekken van de gevraagde persoonsgegevens of het niet aanvaarden van dit gegevensbeschermingsbeleid betekent de onmogelijkheid om zich in te schrijven, te registreren of informatie te ontvangen over de producten en diensten van de Aanbieder.

In overeenstemming met de bepalingen van de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, leeft de Aanbieder alle bepalingen van de RGPD en LOPD regelgeving na voor de verwerking van persoonsgegevens die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, en duidelijk de principes beschreven in art. 5 van de RGPD en art. 4 van de LOPD, waardoor deze op een wettige, eerlijke en transparante manier worden verwerkt ten opzichte van de betrokkene en toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn tot wat noodzakelijk is in verhouding tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

De VERANTWOORDELIJKE garandeert dat hij een passend technisch en organisatorisch beleid heeft ingevoerd om de veiligheidsmaatregelen toe te passen die door de RGPD en de LOPD zijn vastgesteld om de rechten en vrijheden van de Gebruikers te beschermen.

Volgens deze regelgeving informeren wij u daarom dat u het recht heeft om te verzoeken om toegang, rectificatie, portabiliteit en verwijdering van uw gegevens en de beperking van en het verzet tegen de verwerking ervan door contact op te nemen met Av/Constitució,24 46136, Museros, door een e-mail te sturen naar pedidos@@clover-fitness.com, met als onderwerp: "LOPD, Derechos ARCO", en als bijlage een fotokopie van uw identiteitskaart of elk analoog middel in de wet, zoals aangegeven door de wet. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw rechten met betrekking tot de bescherming van uw gegevens (agpd.es) zijn geschonden.

VERTROUWELIJKHEID EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

De gegevens die u ons verstrekt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. De aanbieder heeft alle technische en organisatorische maatregelen genomen en alle noodzakelijke beschermingsniveaus ingesteld om de veiligheid bij de behandeling van de gegevens te garanderen en de wijziging, het verlies, de diefstal, de behandeling of de ongeoorloofde toegang te voorkomen, overeenkomstig de stand van de techniek en de aard van de opgeslagen gegevens. Evenzo wordt gewaarborgd dat de behandeling en registratie in dossiers, programma's, systemen of apparatuur, lokalen en centra voldoen aan de eisen en voorwaarden inzake integriteit en veiligheid die in de geldende regelgeving zijn vastgesteld.

Fitness House Innovation S.L. zal geen persoonlijke gegevens doorgeven aan derden, behalve bij wettelijke verplichting. Indien de gegevens echter aan een derde worden overgedragen, zal vooraf informatie worden verstrekt waarin de uitdrukkelijke toestemming voor die overdracht wordt gevraagd. De voor de gegevensbank verantwoordelijke entiteit, alsmede de bij enige fase van de verwerking betrokken personen en/of de entiteiten waaraan de gegevens zijn meegedeeld - in elk geval steeds met de toestemming van de gebruiker - zijn verplicht tot geheimhouding en tot inachtneming van de binnen hun bereik liggende beschermingsniveaus en noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen, het zoveel mogelijk voorkomen van ongeoorloofde toegang, ongeoorloofde wijzigingen, toevoegingen en/of verlies van gegevens, om het corresponderende beveiligingsniveau van de bestanden van de Aanbieder te garanderen, overeenkomstig de aard en gevoeligheid van de gegevens die door de gebruikers van deze Website worden verstrekt.

AANVAARDING EN INSTEMMING

De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en accepteert en stemt in met de geautomatiseerde verwerking van deze gegevens door Fitness House Innovation S.L. op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit privacybeleid.

Door middel van dit privacybeleid informeren wij u dat de foto's die op de website worden geplaatst eigendom zijn van Fitness House Innovation S.L., met inbegrip van die van minderjarigen, waarbij wij, om ze te verkrijgen, de voorafgaande toestemming van ouders, voogden of wettelijke vertegenwoordigers hebben verkregen door het ondertekenen van de formulieren die voor dit doel zijn gemaakt door de centra waar de minderjarigen deel van uitmaken. De ouders, voogden of vertegenwoordigers van de minderjarigen kunnen echter, als houder van de uitoefening van hun rechten, en altijd na een formeel schriftelijk verzoek, aangeven dat zij het gebruik van de afbeelding van de minderjarige weigeren; in dat geval zal de afbeelding pixelvormig worden weergegeven.

NAUWKEURIGHEID EN WAARHEIDSGETROUWHEID VAN DE GEGEVENS

De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de juistheid en correctheid van de gegevens die naar Fitness House Innovation S.L. worden gestuurd en ontheft de Aanbieder van elke verantwoordelijkheid in dit opzicht. De gebruikers garanderen en zijn in elk geval verantwoordelijk voor de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens, en verbinden zich ertoe deze actueel te houden. De gebruiker stemt ermee in volledige en juiste informatie te verstrekken in het registratie- of abonnementsformulier.

WEBINHOUD EN LINKS

Fitness House Innovation S.L behoudt zich het recht voor om de informatie op de website bij te werken, te wijzigen of te verwijderen, en kan zelfs de toegang tot de informatie beperken of weigeren.

Fitness House Innovation S.L. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de informatie op websites van derden die kunnen worden benaderd via links van een website van de Aanbieder.

De aanwezigheid van "links" of koppelingen is louter ter informatie en houdt in geen geval een suggestie, uitnodiging of erkenning ervan in.

PUBLICATIE VAN UW GETUIGENIS

In het geval dat de gebruiker zijn mening op de website wil publiceren, informeren wij u dat de verstrekte gegevens zullen worden verwerkt om te voldoen aan de voorgestelde suggesties, ervaringen of meningen met betrekking tot de producten en/of diensten die op de website zullen worden gepubliceerd en aldus andere gebruikers te kunnen helpen. De gegevens worden bewaard zolang er een wederzijds belang is om het doel van de behandeling te handhaven, en wanneer zij niet langer nodig zijn voor dat doel, worden zij gewist met passende veiligheidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens worden gepseudonimiseerd of volledig worden vernietigd. De getuigen zullen op onze website worden gepubliceerd. De enige persoonlijke gegevens die over de getuige zullen worden gepubliceerd, zijn zijn of haar naam.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Fitness House Innovation S.L behoudt zich het recht voor om dit beleid te wijzigen om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of jurisprudentie.

COMMERCIËLE E-MAILS

In overeenstemming met de LSSICE, Fitness House Innovation S.L voert geen SPAM-praktijken uit, daarom stuurt geen commerciële e-mails die niet eerder zijn aangevraagd of geautoriseerd door de gebruiker. Bijgevolg heeft de gebruiker in elk van de formulieren op de website de mogelijkheid uitdrukkelijk toestemming te geven om onze nieuwsbrief te ontvangen, ongeacht de gevraagde commerciële informatie.

WETGEVING

Voor alle doeleinden de relatie tussen Fitness House Innovation S.L. met de gebruikers van haar telematicadiensten, aanwezig op deze website, zijn onderworpen aan de Spaanse wetgeving en jurisdictie waaraan de partijen zich uitdrukkelijk onderwerpen, die bevoegd zijn voor de beslechting van alle geschillen die voortvloeien of verband houden met het gebruik ervan de rechtbanken en tribunalen van Valencia.

Deze winkel maakt gebruik van cookies en andere technologieën zodat wij uw ervaring op onze sites kunnen verbeteren.