ALGEMENE AANBESTEDINGSVOORWAARDEN


1. PARTIJEN EN AANVAARDING VAN DE ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN:

Enerzijds heeft de leverancier van de producten, Fitness House Innovation S.L. (hierna ook de aanbieder), met maatschappelijke zetel te Av/Constitució,24, 46136 Museros, (Valencia), N.I.F. B98459225 en e-mail: pedidos@clover-fitness.com, zijnde de eigenaar van de website www.clover-fitness.com, openbaart het contractuele document dat het contracteren van producten via de website zal regelen.

En anderzijds, de Gebruiker - Cliënt (hierna de Gebruiker), geregistreerd op de website met behulp van een gebruikersnaam en wachtwoord, waarvoor hij de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het gebruik en de bewaring, verantwoordelijk voor de juistheid van de persoonlijke gegevens die aan de aanbieder worden verstrekt.

BEHALVE dit document, en houdt in dat de gebruiker:
- Heeft gelezen, begrijpt en begrijpt wat hierin is uiteengezet.
- Dat hij/zij meerderjarig is en voldoende bekwaam om een overeenkomst aan te gaan.
- Dat hij/zij alle hierin vermelde verplichtingen op zich neemt.
- Dat hij kennis heeft genomen van deze algemene aankoopvoorwaarden en ze aanvaardt vanaf het moment dat hij een van de aangeboden producten verwerft.

Dit document kan door de gebruikers worden afgedrukt en opgeslagen.

De aanbieder stelt hun het e-mailadres pedidos@clover-fitness.com ter beschikking om eventuele vragen over deze voorwaarden te stellen.
Deze voorwaarden gelden voor onbepaalde tijd en zijn van toepassing op alle contracten die via de website van de aanbieder worden gesloten.
De aanbieder behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de goederen of promoties die vóór de wijziging werden aangekocht, teneinde de aangeboden producten te verbeteren. In ieder geval moeten deze algemene voorwaarden worden geraadpleegd voordat de producten worden gekocht.

Het is raadzaam een kopie te bewaren van de gegevens in de gekochte producten.

Fitness House Innovation S.L. is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens, bestanden of enige schade als gevolg van het niet back-uppen door de gebruiker van de gegevens in de gekochte producten zoals geheugenkaarten.

Fitness House Innovation S.L. is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die kunnen voortvloeien uit een oneigenlijk gebruik van de producten te koop op de website.

De burgerlijke verantwoordelijkheid van Fitness House Innovation S.L. voor de geleverde producten is beperkt tot het bedrag van hetzelfde, de gebruiker ziet af van elke verantwoordelijkheid te eisen aan de provider voor elk concept in elk geval van ontevredenheid van de producten gekocht op de website www.clover-fitness.com, evenals mogelijke storingen, trage toegang of fouten in de toegang tot de website, met inbegrip van verlies van gegevens of andere informatie die kan bestaan in de computer of het netwerk van de gebruiker die toegang heeft tot de website.

Fitness House Innovation S.L. is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de verkoop op afstand van SPORTS-producten. Fitness House Innovation S.L. verkoopt haar producten op afstand via het internet via haar website en/of per telefoon. Fitness House Innovation S.L. heeft een fysieke winkel in Avda. Constitució 24, Museros (Valencia) voor de verkoop van producten.

2. VOORWERP VAN HET CONTRACT:

2.1 Toepassingsgebied: Het doel van dit contract is het regelen van de contractuele verhouding van koop en verkoop geboren tussen de aanbieder en de gebruiker op het moment dat de gebruiker deze voorwaarden van aankoop aanvaardt tijdens het online wervingsproces door het juiste vakje aan te vinken. Deze AV zijn van toepassing vanaf de dag dat de bestelling is geplaatst.
De contractuele verhouding van koop en verkoop behelst de levering, in ruil voor een bepaalde prijs en openbaar gemaakt via de website, van een bepaald product.
2.2 Gebied van toepassing: De online winkel www.clover-fitness.com is actief in heel Spanje.
2.3 Contractuele bevoegdheid: Om een bestelling te kunnen plaatsen moet u meerderjarig en contractueel bekwaam zijn.
2.4 Aanvaarding door de klant: De validatie van een bestelling via het web www.clover-fitness.com gebeurt per e-mail en houdt tevens de automatische aanvaarding van de AV in. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website www.clover-fitness.com of, indien u dit wenst en aanvraagt, kunnen wij ze u per e-mail ter beschikking stellen.
2.5. Wijziging van de algemene voorwaarden: Fitness House Innovation S.L. behoudt zich het recht voor om wijzigingen en/of aanpassingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Wij adviseren onze klanten deze regelmatig te herzien. Indien deze wijzigingen of aanpassingen worden aangebracht nadat een bestelling is geplaatst, gelden de voorwaarden die van kracht waren op de datum waarop de bestelling werd geplaatst.

3. INFORMATIE OP DE WEBSITE www.clover-fitness.com:

3.1 Publicatie van prijzen: Bij wijze van uitzondering kan het gebeuren dat de prijzen van de producten die op onze website worden getoond, foutief zijn gespecificeerd en een lagere prijs tonen dan de overeenkomstige prijs. Wanneer dit gebeurt, en als wij uw bestelling hebben bevestigd, zullen wij onmiddellijk contact met u opnemen om een nieuwe orderbevestiging met de juiste prijs te geven. In het geval dat de juiste prijs hoger is, kunt u uw bestelling annuleren en zullen wij het bedrag dat u reeds betaald heeft terugbetalen.

3.2 Productinformatie: Informatie in onze reclame, brochures, ander schriftelijk materiaal, op onze website of verstrekt door onze agenten of werknemers vormt een uitnodiging om te handelen. Dergelijke informatie vormt geen aanbod tot levering van enig product door ons.
De inhoud van www.clover-fitness.com wordt voortdurend bijgewerkt en geactualiseerd om onze klanten zo volledig en gedetailleerd mogelijke informatie te verstrekken. Daarom is het mogelijk dat de inhoud in uitzonderlijke gevallen informatie van voorlopige aard over bepaalde producten bevat. Indien de verstrekte informatie niet overeenstemt met de kenmerken van het product, heeft de klant het recht om van de aankoop af te zien zonder enige kosten voor hem.

Alle contractuele informatie op de website wordt in het Spaans (Castiliaans) weergegeven en de communicatie met klanten en gebruikers, evenals de formalisering van het contract, zullen in deze taal worden gevoerd, hoewel dit, indien de klant dit wenst, in een andere taal kan worden gedaan, waarbij dit altijd voor het begin van de contractuele procedure moet worden aangegeven.

3.3 Beschikbaarheid van het/de product(en): Het kan gebeuren dat het onmogelijk is alle producten te leveren omdat ze niet in voorraad of beschikbaar zijn op het ogenblik van de aankoop. In deze gevallen zullen wij contact met u opnemen om u de keuze te geven tussen de volgende opties:

1. a) keuze van een alternatief product, met kenmerken die vergelijkbaar zijn met die van het te vervangen product;
2. b) mededeling van de beschikbaarheid ervan, voor het geval u verkiest te wachten tot het product in de winkel beschikbaar is.
Indien u onze suggesties afwijst, zal de bestelling met betrekking tot deze producten worden geannuleerd en zal u het bedrag dat u voor deze producten hebt betaald, worden terugbetaald.

3.4 Recht van annulering: Fitness House Innovation S.L. behoudt zich deze actie voor (recht van annulering) van de verzending van een bepaald product dat niet voldoet aan de kwaliteitseisen die aan alle www.clover-fitness.com producten worden gesteld. In het geval dit gebrek aan kwaliteit wordt vastgesteld, zal de klantenservice van Fitness House Innovation S.L. een vervangend product voorstellen en, indien de vervanging niet naar de zin van de klant is, de kosten van het product terugbetalen.

3.5 Bestellingen 24 uur per dag, elke dag van het jaar: Het tijdschema voor het ontvangen van bestellingen is vierentwintig (24) uur per dag, driehonderdvijfenzestig (365) dagen per jaar, hoewel bestellingen die na negentien (19) uur worden geplaatst niet zullen worden verwerkt, maar pas op de volgende werkdag in Museros. Bestellingen die tijdens het weekend worden ontvangen, worden de eerstvolgende maandag, of de eerste werkdag, verwerkt.

3.6 Fraude: Indien Fitness House Innovation S.L. enige onregelmatigheid of fraude vermoedt of ontdekt, behouden wij ons het recht voor om de transactie om veiligheidsredenen te annuleren.

4. AANKOOPPROCEDURE:

Om toegang te krijgen tot de door de aanbieder aangeboden producten, moet de gebruiker zich via de website registreren door een gebruikersaccount aan te maken. Om dit te doen, moet de gebruiker vrij en vrijwillig de persoonsgegevens verstrekken die nodig zullen zijn en die zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (RGPD) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, Organieke wet 15/1999 van 13 december (LOPD) inzake de bescherming van persoonsgegevens en Koninklijk Besluit 1720/2007 tot uitvoering van de LOPD, nader uitgewerkt in de juridische kennisgeving en het privacybeleid van deze website.

De gebruiker kiest een gebruikersnaam en een wachtwoord en verbindt zich ertoe deze zorgvuldig te gebruiken en niet aan derden ter beschikking te stellen, alsmede de aanbieder in kennis te stellen van verlies of diefstal van deze gegevens of van mogelijke toegang door een niet-gemachtigde derde, zodat deze onmiddellijk tot blokkering overgaat.
De gebruiker mag als gebruikersnaam geen woorden kiezen die bedoeld zijn om anderen te verwarren door hem als lid van de provider aan te duiden, en ook niet beledigend, aanstootgevend en in het algemeen in strijd met de wet of de vereisten van moraal en fatsoen.

Zodra de gebruikersaccount is aangemaakt, wordt gemeld dat overeenkomstig de vereisten van artikel 27 van Wet 34/2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, de aanbestedingsprocedure de volgende stappen zal volgen:

Kies het product door erop te klikken, en het wordt automatisch toegevoegd aan de "winkelwagen".

Als u meer producten wilt toevoegen, moet u de optie "Verder winkelen" selecteren. Als u per ongeluk een product hebt toegevoegd dat u niet wilt hebben, klik dan op de optie om het uit de winkelwagen te verwijderen. In de winkelwagen ziet u de artikelen, de hoeveelheid, de prijs en het totaalbedrag. Zodra alle producten zijn gekozen, worden belastingen, kosten en kortingen berekend op basis van de ingevoerde betalings- en verzendgegevens.

Zodra u het (de) product(en) hebt gekozen, moet u op het tabblad Voltooien klikken om de bestelling te plaatsen. Wanneer u op deze optie klikt, verschijnt de bevestiging van de aankoop (overzicht van de geplaatste bestelling, uw gegevens en de gekozen betalingswijze).

De gebruiker zal worden gevraagd zich te registreren om de aankoop te kunnen doen (deze registratie is gratis), waarbij een gegevensverzamelingsformulier moet worden ingevuld (waarin u het privacybeleid en de juridische verklaring moet accepteren (en beide moet linken)). Zodra u het formulier hebt ingevuld, ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een e-mail ter bevestiging van uw inschrijving. Indien u reeds geregistreerd bent, kunt u toegang tot uw gegevens krijgen door op de knop geregistreerde gebruiker te klikken.

Controleer de spam en junkmail controles in uw e-mail inbox en controleer altijd of de contactgegevens die u verstrekt correct zijn.
Eenmaal geregistreerd, verschijnt er een scherm met opmerkingen, waar u het leveringsschema kunt aangeven; een selectievakje dat u moet aanvinken aangezien het de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid inhoudt.
Om het proces te voltooien, moet u op de knop Voltooien klikken.

In ieder geval zal het contractplatform van de aanbieder, zodra de contractprocedure is afgerond, de gebruiker per e-mail informeren over alle kenmerken, de prijs, de wijze van vervoer, de datum van contractsluiting en de geschatte levering van het gekochte product.

Als er een fout is in het opgegeven adres of in een ander punt van de bestelling, moet u dit onmiddellijk melden aan het e-mailadres dat op het web zal verschijnen om over te gaan tot de correctie van deze fout.

In geval van twijfel kunt u contact opnemen met onze klantenservice via een van de methoden die op de website www.clover-fitness.com worden vermeld.

Fitness House Innovation S.L. zal de klantenservice GRATIS aanbieden via onze contact e-mail pedidos@clover-fitness.com, als u kiest voor een ander alternatief communicatiemiddel, is de gebruiker degene die de specifieke kosten ervan moet dragen.

Fitness House Innovation S.L. stelt u telefoonnummers in Spanje ter beschikking onder voorbehoud van de kosten van uw telefoonoperator.

KOPEN ALS GAST

Deze website staat ook de aankoop als gast toe. Bij deze wijze van aankoop worden u alleen de essentiële gegevens gevraagd om uw bestelling te verwerken. Zodra het aankoopproces is voltooid, wordt u de mogelijkheid geboden om u als gebruiker te registreren of als niet-geregistreerde gebruiker verder te gaan.

5. VERZENDING:

De verzending geschiedt via de firma Seur, waarvan het telefoonnummer van de klantenservice 902 10 10 10 is. Verzendkosten zullen als volgt worden toegepast:
De leveringstermijn bedraagt gewoonlijk 1-2 werkdagen, afhankelijk van de stad van bestemming en de gekozen betalingsmethode. Deze termijn is van toepassing zolang de beschikbaarheid van de goederen is bevestigd en de volledige betaling van de bestelling is geverifieerd.

De aanbieder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien de levering van het product of de dienst niet plaatsvindt als gevolg van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige informatie die door de gebruiker is verstrekt.

De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden wanneer de vervoerder de producten ter beschikking van de gebruiker heeft gesteld en de gebruiker, of diens vertegenwoordiger, het ontvangstbewijs heeft ondertekend.


Het is aan de gebruiker om de producten bij ontvangst te controleren en alle voorbehouden en beweringen die in het document van ontvangst van de levering gerechtvaardigd kunnen zijn, aan het licht te brengen.

In het geval dat de verhuur niet de fysieke levering van een product inhoudt, maar deze rechtstreeks van de website worden gedownload, zal de aanbieder de gebruiker vooraf informeren over de procedure die moet worden gevolgd om deze download uit te voeren.

De Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de levering van het Product niet plaatsvindt ten gevolge van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige verstrekte gegevens of wanneer de levering niet kan plaatsvinden om redenen buiten de wil van de Verkoper, zoals de afwezigheid van de geadresseerde of het tegenhouden van de zending door de douane. Deze vertraging kan in geen geval aanleiding geven tot een verplichting tot schadevergoeding.


6. DE PRIJZEN EN DE GELDIGHEIDSDUUR VAN DE AANBIEDINGEN:

Alle in de winkel www.clover-fitness.com vermelde prijzen zijn inclusief BTW op het moment van aankoop. Alle op de website vermelde prijzen zijn geldig behoudens tikfouten of einde voorraad en worden in ieder geval uitgedrukt in Euro (€). Deze kosten omvatten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, niet de verzendkosten, behandeling, verpakking, verzendingsverzekering of andere aanvullende diensten en bijlagen bij het gekochte product of de gekochte dienst. (WAARDE TOEGEVOEGDE BELASTING: Overeenkomstig de bepalingen van artikel 68 van wet 37/1992 van 28 december inzake de belasting over de toegevoegde waarde, wordt de levering van producten of diensten geacht plaats te vinden in het gebied waar de Spaanse BTW van toepassing is, indien het leveringsadres zich op Spaans grondgebied bevindt.

De betaling aan de dienstverlener zal leiden tot de uitgifte van een factuur op naam van de geregistreerde gebruiker. Deze factuur zal automatisch naar het door de gebruiker opgegeven e-mailadres worden gestuurd en zal samen met het aangekochte product worden verzonden.

De op elk product toepasselijke prijzen zijn die welke op de website zijn gepubliceerd en automatisch door het contracteringsproces in de laatste fase ervan worden toegepast. De klant gaat ervan uit dat de economische waardering van sommige producten in elk geval in reële tijd kan variëren. In ieder geval zal dit altijd vooraf aan de gebruikers worden meegedeeld.

In het geval van promoties van beperkte duur zal de korting van de promotie worden toegepast zolang de bestelling tijdens de promotieperiode is geregistreerd.

De door de verschillende betalingswijzen geregistreerde gegevens vormen het bewijs van de datum waarop de financiële transacties zijn verricht en zullen worden gebruikt om vast te stellen of de bestelling al dan niet voor promotie in aanmerking komt.

Voor alle informatie over de bestelling kan de Gebruiker contact opnemen met het telefoonnummer van de klantendienst van de PROVIDER of via e-mail op het opgegeven adres.

7. BETALINGSMOGELIJKHEDEN:

Hieronder worden de beschikbare systemen in detail beschreven:

7.1 Betaling met krediet- of debetkaart: De gebruiker moet beschikken over een geldige krediet- of debetkaart, waarbij hij/zij alle cijfers van het kaartnummer in het overeenkomstige formulier moet vermelden. De operatie wordt geformaliseerd op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst.  Alleen veilige kaartbetalingen worden aanvaard, waarbij de authentificatie van uw identiteit als kaarthouder wordt uitgevoerd volgens de door uw bank vastgestelde methode, via beveiligde elektronische handel. De bestelling kan niet in aanmerking worden genomen en zal niet worden verwerkt zolang de betaling niet door uw bank of kassier is geautoriseerd.

Wij gebruiken het systeem genaamd SSL (Secure Sockets Layer), een betalingssysteem in een beveiligde omgeving, aangezien het de encryptie van de informatie die tijdens de transactie wordt doorgegeven mogelijk maakt, waardoor de vertrouwelijkheid van hetzelfde wordt gewaarborgd.

7.2 Betaling onder rembours: De betaalwijze onder rembours is bij aflevering van de bestelling, bij aflevering van het pakket door het transportbedrijf dient u het bedrag van de genoemde bestelling gereed te hebben om de betaling daarvan te voldoen, zo niet, dan dient de ontvanger zich te verplaatsen om uw bestelling bij het bedrijf af te halen, alsmede na 2 afwezigheid op het afleveradres. Bestellingen worden uitsluitend afgeleverd op het adres dat de klant bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven.

7.3 Betaling door overschrijving of storting op rekening: Bij het afronden van de bestelling zal de gebruiker instructies ontvangen met het rekeningnummer om de bestelling te betalen. Het is van essentieel belang dat het toegekende opdrachtnummer en de naam van de gebruiker duidelijk in de overschrijvingsopdracht worden vermeld. Om de bestelling te bevestigen zal het nodig zijn om hetzelfde binnen 7 dagen, anders zal het worden geannuleerd in ons systeem.

7.4 PayPal of andere platforms: Zodra de aankoop is voltooid, als deze betaalmethode is gekozen, wordt u doorgestuurd naar de officiële PayPal-website waar u de betaling kunt verrichten. Zodra de betaling correct is uitgevoerd, wordt uw bestelling voltooid en wordt een e-mail verzonden met de samenvatting van uw aankoop. Door op de knop "Terug naar website" te klikken, keert u terug naar de website om uw bestelling te bekijken en af te drukken. PayPal heeft zijn eigen privacybeleid en Fitness House Innovation S.L. is daar niet verantwoordelijk voor.

8. LEVERING VAN BESTELLINGEN:

8.1 Verzendadres: De levering van bestellingen geschiedt op het door de gebruiker vrijelijk aangegeven afleveradres. Op deze manier neemt de aanbieder geen verantwoordelijkheid voor wanneer de levering van het product niet tot stand komt als gevolg van de door de gebruiker verstrekte gegevens onjuist, onnauwkeurig of onvolledig zijn of wanneer de levering niet kan worden uitgevoerd om redenen buiten de rederij, die voor dat doel is aangewezen, zoals de afwezigheid van de ontvanger.
De levering van de bestelling gebeurt tijdens de normale werkuren.

Niettegenstaande het voorgaande heeft de aanbieder de maatregelen getroffen die van een zorgvuldig handelaar worden verlangd, opdat de levering binnen de overeengekomen termijn kan geschieden, zodat de aanbieder geen aansprakelijkheid kan worden aangerekend.
Gratis leveringen worden alleen gedaan naar bestemmingen op het vasteland van Spanje en de Balearen. Voor de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla is er een stijging.

Fitness House Innovation S.L. zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat uw bestelling wordt geleverd binnen de termijn die op onze website is aangegeven op de datum van afgifte van de orderbevestiging.

8.2 Leveringstermijnen: komen overeen met de in de productbeschrijving vermelde termijnen. In het geval van producten die op het moment van aankoop niet beschikbaar zijn, kan onze klantenservice u informatie geven over de beschikbaarheid en een levertijd.

Als u meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld, houd er dan rekening mee dat ze verschillende beschikbaarheidsdata kunnen hebben, in welk geval u ze op verschillende data kunt ontvangen. Indien een van de referenties niet beschikbaar is op het ogenblik van de verzending, hebt u het recht om de bestelling op elk ogenblik vóór de verzending te annuleren door contact op te nemen met onze Klantendienst via het volgende e-mailadres: pedidos@clover-fitness.com met vermelding van het bestelnummer.

8.3 Bevestiging van verzending: Op het moment van levering van de bestelling aan onze vervoerder sturen wij u een bevestiging van verzending naar het e-mailadres dat u bij het plaatsen van de bestelling hebt opgegeven. In de verzendbevestiging vermelden wij het bijbehorende traceernummer, zodat u het kunt volgen via de website van onze vervoerder.

8.4 Schade bij levering: De producten worden voor vertrek in het magazijn gecontroleerd en in een veilige verpakking afgeleverd. Indien op het ogenblik van de levering op zichtbare wijze wordt vastgesteld dat de doos of het product gebreken vertoont die te wijten zijn aan transportschade of indien op dezelfde wijze wordt vastgesteld dat de ontvangen goederen een fout vertonen, moet de klant dit feit vermelden op het "leveringsbewijs dat de vervoerder ondertekent" en binnen de 24 uur na ontvangst van de goederen contact opnemen met onze klantendienst op lijn 960032879 of e-mail "incidencias@clover-fitness.com".

Een bewijs van levering zonder enige schade staat gelijk met een product waarvan de verpakking in perfecte staat verkeert. Evenzo, als er schade aan het product wordt geconstateerd nadat het pakket is geopend terwijl de verpakking in perfecte staat is, heeft de klant 24 uur vanaf ontvangst om contact op te nemen met onze Klantenservice lijn 960032879 of e-mail "incidencias@clover-fitness.com". Na 24 uur na levering worden geen claims meer aanvaard voor schade aan het product.
 
9. RETOURZENDINGEN EN OMRUILINGEN

Neem voor ruilen, annuleren of retourneren van uw bestelling contact op met incidencias@clover-fitness.com wij zullen u helpen en vertellen hoe u dit moet doen.

Geeft

Overeenkomstig het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november, waarbij de Herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en Wet 7/1996 op de Detailhandel zijn goedgekeurd, heeft u, indien u om welke reden dan ook niet tevreden bent over uw bestelling, het recht om de aankoop binnen 14 dagen te annuleren. Dit betekent dat u uw product vrijwillig kunt retourneren binnen 14 kalenderdagen na ontvangst. Dit recht kan worden uitgeoefend op één van de producten, op meerdere producten of op de gehele bestelling.

U dient dit per e-mail te melden aan incidencias@clover-fitness.com met vermelding van volledige naam en ordernummer, onze incident manager zal u de betreffende procedure aangeven en u het betreffende document van herroeping toesturen, dat u samen met het product dient op te sturen.

Voor de terugzending van het product raden wij aan dat dit gebeurt met hetzelfde transportbedrijf waarmee het is aangekomen. De terugbetaling zal op dezelfde manier gebeuren als de betaling, verminderd met de verzendingskosten.

Om een product terug te sturen moet u weten dat:

Het product moet in perfecte staat verkeren en in de originele verpakking zitten.
Het product mag niet zijn gemonteerd, getest, bewerkt, enz...
Clover-fitness is niet verantwoordelijk voor een slechte montage door de klant. Dit betekent dat als een klant de onderdelen ontvangt om een product te assembleren en het product niet met zorg of met het juiste gereedschap wordt geassembleerd, de onderdelen kunnen schuren of slijten. De verantwoordelijkheid van de klant is een slechte montage van hetzelfde, niet optreden in dit geval de terugkeer / ontslag van hetzelfde.
De afzetproducten zijn nieuw, hetzij met beschadigde verpakking, hetzij gemonteerd en gedemonteerd om diverse redenen, tentoonstelling, testen van producten, reclame, ... en verkeren in perfecte staat zonder gebreken.
In geval van gereconditioneerde producten of met enige tarra of beschadiging zal in de beschrijving als productbalans worden aangegeven om welke tarra/defect het gaat.

10. RESTITUTIES:

Fitness House Innovation S.L. zal het bedrag niet terugbetalen of de goederen opnieuw verzenden totdat wij de ontvangst en de staat van de verpakking en accessoires van het product dat wordt geretourneerd of geruild in ons magazijn hebben geverifieerd.
De terugbetaling zal gebeuren binnen de 15 werkdagen na ontvangst en verificatie van de voorwaarden van ontvangst van de zending. De maximumtermijn voor betaling is één maand. Om tot terugbetaling over te gaan, moet u ons de volgende informatie geven:

- IBAN + 20 cijfers van uw bankrekening.

11. GARANTIE

Het Koninklijk Wetsbesluit 1/2007 van 16 november geeft goederen met een duurzaam karakter een wettelijke garantie van 2 jaar vanaf de datum van levering. De consument en de gebruiker moeten de verkoper op de hoogte brengen van het gebrek aan overeenstemming binnen twee maanden nadat zij er kennis van hebben gekregen.

Dit omvat geen defecten die het gevolg zijn van nalatigheid, stoten, verkeerd gebruik of onjuiste behandeling.

Voor de behandeling van dit verzoek dient u telefonisch of per e-mail contact op te nemen met incidencias@clover-fitness.com

Bij twijfel of verduidelijking kunt u contact met ons opnemen.

12. ONLINE GESCHILLENBESLECHTING (ONLINE DISPUTE RESOLUTION)

Overeenkomstig art. 14, lid 1, van Verordening (EU) 524/2013 biedt de Europese Commissie een vrij toegankelijk platform voor de beslechting van onlinegeschillen tussen de GEBRUIKER en de OPDRACHTGEVER, zonder dat een beroep hoeft te worden gedaan op de rechter, door tussenkomst van een derde partij, de zogenaamde geschillenbeslechtingsinstantie, die optreedt als bemiddelaar tussen de GEBRUIKER en de OPDRACHTGEVER. Deze instantie is neutraal en zal met beide partijen een dialoog voeren om tot een akkoord te komen, en kan uiteindelijk een oplossing voor het conflict voorstellen en/of opleggen. Link naar het ODR-platform: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

13. NIETIGHEID EN ONVERBINDENDHEID VAN DE CLAUSULES:

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onverbindend zou worden verklaard, zal deze nietigheid of onverbindendheid slechts van invloed zijn op deze bepaling of op het gedeelte daarvan dat nietig of onverbindend is, terwijl de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven en deze bepaling, of het gedeelte daarvan dat nietig of onverbindend is verklaard, geacht wordt niet van kracht te zijn.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE:

Deze voorwaarden worden beheerst door of geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving in datgene wat niet uitdrukkelijk is bepaald. De aanbieder en de gebruiker komen overeen om elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de levering van producten of diensten die onder deze Voorwaarden vallen, voor te leggen aan de hoven en rechtbanken van de woonplaats van de aanbieder (indien het een rechtspersoon betreft) of de gebruiker (indien het een particulier betreft).
In het geval dat de gebruiker buiten Spanje woont, zien de aanbieder en de gebruiker uitdrukkelijk af van elk ander forum, en onderwerpen zij zich aan de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Barcelona (Spanje).

15. OPMERKINGEN EN SUGGESTIES:

Uw opmerkingen en suggesties zijn welkom. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via ons contactformulier.
Bovendien hebben wij voor consumenten en gebruikers officiële klachtenformulieren beschikbaar. U kunt ze aanvragen door te bellen naar het telefoonnummer van de klantendienst 960032879 of via ons contactformulier.

Deze winkel maakt gebruik van cookies en andere technologieën zodat wij uw ervaring op onze sites kunnen verbeteren.